Vilkår og betingelser

Bestillingsvilkår  for Furuholmen Friluft A/S

Vilkårene gjelder mellom Furuholmen Friluft AS, og kunden. Avtalen kan gjelde, kjøp av kurs, privattimer, friluftskole, sommer,høst, vintercamp,  og event arrangement.

Furuholmen Friluft as er ansvarlig for følgende:
Ansvarlig arrangør er Furuholmen Friluft AS, Hansteens gaten 14 a, 0253 Oslo. Organisasjonsnummer: 998297303 .

Som arrangør står Furuholmen Friluft AS ansvarlig overfor kunden for det denne har krav på i henhold til avtalen. Ansvaret gjelder også for de oppgavene som skal gjennomføres av andre enn Furuholmen Friluft AS. Opplysninger i kataloger, brosjyrer og på hjemmesiden er bindende for Furuholmen Friluft AS, men kan endres før avtalen inngås dersom det er tatt klart forbehold, og kunden er tydelig informert om endringen. Furuholmen Friluft AS tar forbehold om eventuelle trykk- eller korrekturfeil.

Som arrangør for skiskole,friluftskole,sommer, høst, vintercamp og event arrrangement plikter Furuholmen Friluft AS å sørge for:
• at kunden får en skriftlig bekreftelse på sin bestilling og andre nødvendige dokumenter
• at det informeres om hvordan betaling skal skje, og at kunden informeres om andre spørsmål som har betydning for arrangementet
• at arrangementet stemmer med beskrivelsen i bekreftelsen. Furuholmen Friluft AS har ikke ansvar for løfter som tredjepart kan ha gitt direkte til gjesten uten Furuholmen Frilufts viten, og som den ikke har eller burde kjent til.

I disse generelle bestillingsvilkårene menes med:

  • Utreise – reise fra hjemstedet til destinasjonen.
  • Ankomst – tidspunktet som angis på bekreftelsen.
  • Avreise – reise fra destinasjonen til hjemstedet.
  • Første gyldighetsdato – den datoen da for eksempel, skiskole, friluftskole, sommer, høst, vintercamp, event arrangement  og tilleggsprodukter skal tas i bruk.

Når er avtalen bindende mellom Furuholmen Friluft AS og kunden:
Det er gjestens ansvar å kontrollere bekreftelsen og sørge for at ankomst- og avreisedatoene er korrekte. Bestillingen er gyldig for så vel Furuholmen Friluft AS som for kunden så snart Furuholmen Friluft AS har bekreftet bestillingen skriftlig, og kunden innen avtalt frist har betalt avtalte.

Tidspunkt for betaling av Furuholmen Friluft AS produkter:
Kunden skal betale for arrangementet senest ved det tidspunktet som er angitt i bekreftelsen, eller direkte ved nettbestilling. Kurs og arrangementer skal være betalt i sin helhet før aktivitetene påbegynnes.
Ved bestilling direkte hos Furuholmen Friluft AS, skal betalingen skje direkte og i forkant av når aktiviteten påbegynnes.

Betaling for Furuholmen Friluft AS produkter:

Kunden kan betale trygt, enkelt og gebyrfritt med VISA og MasterCard, på www.furuholmenfriluft.no Kunden må ha en registrert e-postadresse og et passord for å logge inn.
Ved betaling fra utlandet skal gjesten betale omkostningene i hjemlandet og i Norge. Furuholmen Friluft AS skal motta den avtalte prisen som er angitt i bekreftelsen, i NOK. Eventuelle gebyrer som påløper ved betaling, betales av kunden.

Forsinket betaling:
Kunden kan ikke delta på bestilt kurs, privattime, eller annen type bestilling før bestillingen er betalt i sin helhet før avtalte startdato. Bestillingen annulleres dersom betalingen ikke er oss i hende senest ved 2 uker før bekreftet kursstart. Dersom gjesten ikke betaler i tide, regnes dette som en avbestilling og da gjelder regler for avbestilling.

Avbestilling:
Kunden kan avbestille skriftlig til bestillingsstedet som tok imot bestillingen. Furuholmen Friluft AS aksepterer bare avbestilling eller endring som gjøres av kunden. Furuholmen friluft AS plikter å bekrefte gjestens avbestilling eller endring skriftlig. Ved avbestilling eller endringer har Furuholmen Friluft AS rett til å belaste et ekspedisjonsgebyr på NOK 195. Ved avbestilling mindre enn 2 uker før kursstart vil 50 % av kursavgiften, minus endringsgebyr på NOK 195, bli refundert. Ved avbestilling mindre enn 1 uke før kursstart, vil kursavgiften ikke refunderes.

Alle produkter Furuholmen Friluft AS tilbyr:
Samme vilkår som foregående pkt.
Kurs som er påbegynt, men av ukjente årsaker ikke fullført, vil verken helt eller delvis bli refundert.
Ved bestilling av kombinasjoner av arrangementer som Furuholmen friluft AS selger for en pris som er angitt på forhånd (pakker), kan ikke kunden avbestille enkeltprodukter i arrangementet med mindre dette er avtalt skriftlig på forhånd. Ved avbestilling for enkeltpersoner eller hele reisefølget i pakken, gjelder samme regler som ved avbestilling av alle produkter Furuholmen Friluft A/S tilbyr.

Endring av inngåtte avtale:
Furuholmen Friluft AS har rett til å endre vilkårene for arrangementet dersom kunden kan tilbys likeverdige tjenester.

Dersom kostnadsøkninger inntreffer for Furuholmen Friluft AS etter at avtalen har blitt bindende for partene, kan Furuholmen Friluft AS øke prisen på arrangementet tilsvarende denne økningen dersom den er en følge av endringer i skatter eller avgifter. Prisen kan ikke økes de siste 20 dagene før ankomst, og prisendringen skal umiddelbart meddeles gjesten. Dersom Furuholmen Friluft AS kostnader tidligere enn 20 dager før ankomst blir lavere av samme grunn som nevnt ovenfor, skal prisen på arrangementet reduseres tilsvarende. Ved avbestilling av kurs fra Furuholmen Friluft AS side grunnet sykdom blant ansatte, vil kunden få tilbud om annet tilsvarende kurs innenfor samme sesong. Om ikke tilbudet blir overholdt innenfor sesongen og vi ikke mottar skriftlig henvendelse på dette, så vil ikke innbetalte tilbakeføres til kunden.

Rett til erstatning på grunn av feil under oppholdet eller på grunn av at Furuholmen Friluft AS har innstilt arrangementet, foreligger ikke dersom Furuholmen Friluft AS kan vise til at arrangementet ikke kunne gjennomføres eller at feilen har oppstått på grunn av hendelser utenfor Furuholmen Friluft AS kontroll, som denne ikke med rimelighet kunne forventes å ha regnet med da avtalen ble inngått, eller hvis følger Furuholmen Friluft AS ikke med rimelighet kunne ha unngått eller overvunnet, for eksempel ved kortere avbrudd i IT-drift, vann eller energitilførsel.

Kundens forpliktelser:
Furuholmen Friluft AS har rett til å si opp avtalen med umiddelbar virkning dersom kunden eller noen i dennes selskap opptrer uaktsomt og/eller gjør skade på eiendom eller området rundt, eller benytter området til annet enn avtalt. I tilfeller der avtalen sies opp, må kunden med selskap umiddelbart forlate område, uten at avtalt innbetaling tilbakebetales. Dersom avtalen sies opp umiddelbart som følge av ovennevnte årsaker, debiterer Furuholmen Friluft AS en omkostningsavgift tilsvarende skaden, imidlertid minst NOK 5 000.

 Tvist:

Kunden bes å henvende seg til Furuholmen Friluft AS dersom denne har noe å utsette på bestilt arrangement. Dersom kunden og Furuholmen Friluft AS ikke klarer å forhandle seg til enighet, skal eventuell tvist vedrørende tidligere inngått skriftlig avtale løses i Oslo Tingrett.

Force Majeure:
Begge parter har rett til å gå bort fra avtalen dersom arrangementet ikke kan gjennomføres som følge av krigshandlinger, naturkatastrofer, arbeidsmarkedskonflikter, lengre avbrudd i vann- eller energitilførsel, brann eller andre tilsvarende større hendelser som ingen av partene har kunnet forutse eller påvirke.
Personvern
Ved å betale samtykker gjesten i at personopplysninger kan behandles av Furuholmen Friluft AS. Dette er nødvendig for å kunne gjennomføre vanlig kundeadministrasjon, for at Furuholmen Friluft AS skal ha tilgang til personopplysninger i tilfelle ulykker, for å oppfylle vilkårene for Furuholmen Friluft AS avbestilling samt for å administrere og behandle eventuelle skader. Vi vil aldri selge eller gi opplysninger om våre kunder til andre.

Furuholmen Friluft AS er ansvarlig for kredittkorttransaksjoner gjort gjennom denne nettsiden.